Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Ποιοι “κόβονται” από τις ρυθμίσεις της εφορίας

Σωρηδόν… «κόβονται» από την νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων όσοι οφειλέτες της εφορίας έχουν ακόμα και μια πολύ μικρή αρρύθμιστη οφειλή την κρίσιμη περίοδο από 1ης/11/2021 έως 1ης/2/2023.

Οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι θέτουν ως προϋπόθεση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση τη μη ύπαρξη λοιπών ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η-11-2021, ακόμη και αν η οφειλή είναι…. λίγα λεπτά του ευρώ (λογιστικό μεν άλλα ουσιαστικό πρόβλημα!).

Ο όρος αυτός λειτουργεί δηλαδή ως «κόφτης» πολλών οφειλετών, αποκλείοντας τους από τη νέα και ευνοϊκή ρύθμιση.

Όπως προσδιορίζεται στην εγκύκλιό, στην ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και:

α) τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής ή

β) κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την περίοδο από 1η-11-2021 έως 1η-2-2023.

Πρακτικά, ο όρος, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών την 1η-11-2021, θέτει εκτός της νέας ρύθμισης εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες της εφορίας. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οφειλέτες της εφορίας.

Στις νέες εγκυκλίους της ΑΑΔΕ, υπάρχουν αρκετά σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για να αποφύγουν τις παγίδες και να ενταχθούν με επιτυχία στις ρυθμίσεις:

Παλιές ρυθμίσεις

1. Κάθε οφειλέτης, ο οποίος απώλεσε έως την 1η-2-2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών έως και σε 120 δόσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 ή ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών έως και σε 36 ή 72 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 289 του ν. 4738/2020, δύναται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει. Τυχόν καταβολές που έχουν διενεργηθεί για οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση και δεν έχουν πιστωθεί σε αυτές κατά την ημερομηνία της επανένταξης αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης. Το ύψος εκάστης των ανεξόφλητων, μετά την επανένταξη και τη διενέργεια των αποσβέσεων του πρώτου εδαφίου, δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης, διαμορφώνεται κατόπιν επιβάρυνσης της δόσης με τον προβλεπόμενο τόκο εκπρόθεσμης καταβολής, ο οποίος υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης. Οι δόσεις του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται, με σειρά παλαιότητας, μετά τις τυχόν υπολειπόμενες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης με ημερομηνία λήξης μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης.

2. Αν ο οφειλέτης, που υποβάλλει αίτηση επανένταξης στις παλαιές ρυθμίσεις των 120 δόσεων ή των 36 – 72 δόσεων, έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης οφείλει, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε πάγια ρύθμιση 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο. Αν ο οφειλέτης είχε ήδη υπαγάγει τις λοιπές αυτές οφειλές του σε πάγια ρύθμιση, η οποία έχει απολεσθεί κατά τον χρόνο της επανένταξης στην παλαιά του ρύθμιση, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να τις υπαγάγει εκ νέου σε πάγια ρύθμιση.

3. Εάν μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την επανένταξη στην παλαιά ρύθμιση των 120 δόσεων ή των 36-72 δόσεων για τα «κορονοχρέη», ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης στην οποία επανεντάχθηκε.

4. Διατάξεις και όροι που διέπουν τη ρύθμιση στην οποία γίνεται επανένταξη, σχετικά με τα ευεργετήματα της ρύθμισης, τα δικαιώματα του Δημοσίου, την αναστολή παραγραφής και τους λόγους απώλειας εξακολουθούν να ισχύουν.

Ποιους άφορα η νέα ρύθμιση – Ποιοι κόβονται

5. Βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ, στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023, δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής για εξόφληση σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των παραπάνω υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και ο οφειλέτης κατά την 1η-11-2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν καταχωριστεί στα βιβλία των ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΚΕΒΕΙΣ και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

6. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, ύστερα από επιλογή του οφειλέτη, οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και:

α) τελούν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε αναστολή πληρωμής ή

β) κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση, της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτήν έχουν υπαχθεί αποκλειστικά και μόνο οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την περίοδο από 1η-11-2021 έως 1η-2-2023. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια της πάγιας ρύθμισης.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.