Ενημερωτικό Portal του Ράδιο Γάμμα 94 FM, Πάτρα
 

Αυξάνουν τους μισθούς υπουργών και υφυπουργών!

Αυξήσεις στους μισθούς τους θα δουν με το νέο έτος οι υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, με διάταξη τροπολογίας που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι αμοιβές των υπουργών που έχουν τη βουλευτική ιδιότητα, συνεχίζουν και καθορίζονται κατ΄αναλογία των βουλευτικών αποζημιώσεων.

Η διάταξη ορίζει ότι:

1. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υπουργών και αναπληρωτών υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές υφυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου οι αποδοχές των υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών που δεν φέρουν βουλευτική ιδιότητα να βρίσκεται σε αναλογία με τις από 1ης.1.2024 αυξημένες αποδοχές των ανώτατων στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Επανακαθορίζονται και οι μισθοί μελών Ανεξάρτητων Αρχών

Παράλληλα, επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών των μελών, συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών. Με τη νέα διάταξη το ανώτατο όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος το 80% των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του προέδρου του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση που στις ανωτέρω θέσεις διορίζονται συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών ή συντάξεων (κύριων, επικουρικών και χηρείας) δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ύψος τις μηνιαίες αποδοχές και τα επιδόματα του προέδρου του Αρείου Πάγου.

Σκοπός της διάταξης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι «η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Αρχών, προσελκύοντας και εντάσσοντας στο δυναμικό της έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, καθώς τα πρόσωπα που επιλέγονται πρέπει να τυγχάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και να διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική ικανότητα στα ζητήματα αρμοδιότητας της κάθε ανεξάρτητης αρχής».

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των αρμοδιοτήτων, ευθυνών και του φόρτου εργασίας των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών, κρίνεται αναγκαίος ο ρητός προσδιορισμός ενός ανώτατου ορίου των αποδοχών των προσώπων αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους αλλά και η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, που απολαμβάνουν, εκδήλωση της οποίας είναι και η μισθολογική ανεξαρτησία, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Μοιραστείτε το άρθρο
Χωρίς σχόλια

Δυστυχώς, η φόρμα σχολίων είναι ανενεργή αυτή τη στιγμή.